HOME

Picture1      facebook

 

AUTO MODELARSKI KLUB

MODELSPORT

PALMOTIĆEVA 20

ZAGREB

OIB:75382316456

 

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne nove br. 76/93. i 11/94.) i članka 22. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01, 11/02.), osnivačka skupština Automodelarskog kluba „MODELSPORT“, održana 07.07.2008. godine, donijela je

STATUT

AUTOMODELARSKOG KLUBA „MODELSPORT“

 

 • OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge; njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2

Naziv kluba je AUTOMODELARSKI KLUB „MODELSPORT“

Skraćeni naziv kluba je AMK „MODELSPORT“

Sjedište kluba: 10000 Zagreb, Palmotićeva 20

Klub djeluje na području Grada Zagreb

 

Članak 3

 

Automodelarski klub „MODELSPORT“ je udruga registrirana pri nadležnom uredu državne uprave. Automodelarski klub „MODELSPORT“ je neprofitabilna pravna osoba.

 

Članak 4

 

Znak kluba je:

Velika slova AMK mala slova „modelsport“ ispod kojega je veliki natpis ZAGREB i adresa sjedišta kluba.

 

Članak 5

 

Klub ima pečat.

Pečat kluba je četvrtastog oblika 40×20 mm, sa skraćenim nazivom kluba te adresom sjedišta kluba.

 

Članak 6

 

Klub zastupa predsjednik kluba.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

 • CILJEVI I DIJELATNOSTI KLUBA

 

 

Članak 7

 

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja automodelarstva u Gradu Zagrebu.

 

Članak 8

 

Djelatnosti kluba su:

 • Izrada i sastavljanje maketa i modela automobila, te rad na usavršavanju vještina svojih članova u izradi,
 • Organiziranje i provođenje redovite obuke članova radi pripreme za natjecanje automodelara,
 • Sudjelovanje članova na prezentaciji automodelara
 • Suradnja sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • Izdavanje publikacija iz područja djelovanja kluba sukladno zakonu.

 

Članak 9

 

Rad kluba je javan.

Javnost rada kluba ostvaruje se na način utvrđene ovim Statutom, te:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • Putem sredstava javnog priopćivanja

 

 • ČLANSTVO KLUBA

 

 

Članak 10

 

Članom kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u RH.

 

Članak 11

 

Članom kluba se postaje upisom u Registar članova koje vodi tajnik kluba.

 

Članak 12

 

Članovima kluba izdaju se članske iskaznice. Izgled, sadržaj i način djelovanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 13

 

Izvršni odbor određuje iznose članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 14

 

Prave i obveze članova su:

 • Plaćanje članarine
 • Bavljenje automodelarskom aktivnošću
 • Sudjelovanje u upravljaju poslovima kluba
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza
 • Članak 15

Članstvo kluba prestaje:

 • Dragovoljnim istupom
 • Neplaćanje članarine
 • Isključenjem

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo prigovora skupštini u roku 15 dana od dana primitka odluke o isključenju, čija je odluka o isključenju konačna.

 

Članak 16

 

Klub se može udružiti u druge tehničke asocijacije – granski savez. Odluku o pridruživanju donosi skupština.

 

 • TIJELA KLUBA

 

 

Članak 17

 

Tijela kluba su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor

 

Članak 18

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi kluba.

 

Članak 19

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine. Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu. O odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dane i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova kluba i

 

U ovom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od zahtjeva iz stavka 5 ovog članka, sazvati će je predlagatelji.

Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

 

Članak 20

 

Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti tajnik kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika i tajnika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi kluba.

 

Članak 21

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 22

 

Skupština kluba:

 • Donosi i mijenja Statut kluba
 • Donosi financijski plan i završni račun
 • Donosi i mijenja program rada
 • Bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika
 • Razmatra i usvaja izviješće o radu kluba
 • Daje smjernice za rad kluba
 • Osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke
 • Odlučuje o prestanku rada kluba
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke Izvršnog Odbora

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 23

 

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor kluba.

 

Članak 24

 

Izvršni odbor kluba čine 3 člana.

Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik kluba saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom Izvršnog odbora.

 

Članak 25

 

Izvršni odbor:

 • Bira i imenuje tajnika kluba
 • Bira i imenuje blagajnika kluba
 • Saziva skupštinu kluba
 • Utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • Utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluke Skupštine kluba
 • Upravlja imovinom kluba
 • Podnosi izvješće o radu skupštini kluba
 • Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba
 • Provodi stegovni postupak

Članak 26

 

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik kluba.

Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

 

Članak 27

 

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine.

 

 

 

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK KLUBA

 

Članak 28

 

Predsjednika kluba bira Skupština, na mandat od 4 godine.

Predsjednik kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik kluba:

 • Zastupa klub
 • Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora kluba
 • Brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
 • Rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora
 • Obavlja i druge poslove previđene ovim Statutom

Predsjednik kluba podnosi izvješće o svom radu, Izvršnom odboru i Skupštini kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.

 

TAJNIK KLUBA

 

Članak 29

 

Tajnik zastupa kluba i imenuje Skupštinu na mandat 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u klubu.

Tajnik kluba vodi registar članova.

 

Članak 30

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja kluba Skupština ili Izvršni odbor mogu osnivati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 •  

 

 

Članak 31

 

Imovinu kluba čine:

 • Novčana sredstva
 • Pokretne stvari
 • Nekretnine
 • Prava i obveze kluba

 

 

 • Klub stječe imovinu:
 • Članak 32
 • Od članarine
 • Dobrovoljnih priloga i darova
 • Donacija iz proračuna
 • Iz drugih izvora u skladu sa zakonom
 • Članak 33
 • Izvješće o materijalnom-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
 • PRESTANAK RADA KLUBA
 • Članak 34
 • Klub prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja kluba 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine kluba.

 

  1. U slučaju prestanka rada kluba, o imovini će odlučiti skupština.
 • PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE
 • Članak 35
 • Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedbe rasprave.
 • Članak 36
 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.   
 • Članak 37
 • Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor kluba. 

 

U Zagrebu, 07.07.2008 g

 1. Statut na snagu stupa danom donošenja.

Predsjednik

AMK „MODELSPORT“

Boris Majsec